Alina Siemieniuk-Rassmus

Lokalizacja

ul. Obrońców Westerplatte 24/2
80-317 Gdańsk

Kontakt e-mail

gdansk7@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii

Pon: 11:00 – 17:00, Wt-Czw: 10:00 – 14:00,
Pt: 07:30 – 12:00

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Aliny Siemieniuk-Rassmus

Komornicy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi działającymi na podstawie orzeczeń sądowych. Ich głównym zadaniem jest uzyskanie należności z majątku dłużnika na rzecz wierzyciela. Postępowania egzekucyjne dzielą się na pieniężne i niepieniężne.

Komornicy sądowi pełnią niezwykle istotną rolę w systemie prawnym Polski. Działają jako pomost między wierzycielami, a dłużnikami, skupiając się na realizacji roszczeń wynikających z orzeczeń sądowych. Komornicy dążą do uzyskania należności z majątku dłużnika na korzyść wierzyciela. Aby to osiągnąć, komornik może podjąć szereg działań, w tym: zabezpieczanie majątku dłużnika czy prowadzenie licytacji. Najbardziej popularnymi są egzekucje z nieruchomości, czyli m.in budynków oraz z ruchomości, czyli np samochodu, wartościowych rzeczy osobistych itp. 

Komornik Gdańsk Północ Alina Siemieniuk – Rassmus – jestem funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym w Gdańsku. W przypadku egzekucji sądowej, świadczę wszelkie czynności egzekucyjne, niezbędne do przeprowadzenia skutecznego odzyskania pieniędzy od dłużnika na rzecz wierzyciela. Moja kancelaria komornicza działa na terenie Gdańska – Północy. Jestem do dyspozycji interesantów w godzinach wyznaczonych w harmonogramie mojego dnia pracy. Wybierając kancelarię komorniczą komornika w tym właśnie rewirze, świadczę pełny wachlarz usług w obrębie działań, które do mnie należą. 

Zabezpieczenie

spadków

Roszczenia pieniężne

i niepieniężne

Poszukiwanie majątku

dłużnika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Alina Siemieniuk-Rassmus

Kancelaria Komornicza nr XV w Gdańsku, przy ul. Obrońców Westerplatte 24/2. Czyli organ egzekucyjny, działający na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, obejmujący określoną listę ulic. Interesantów przyjmuję w poniedziałki w godzinach 11:00-14:00. Pełne godziny urzędowania Kancelarii oraz resztę szczegółowych informacji znajdziesz poniżej.

Systemy Informacyjne

Systemy informacyjne to zestawy zintegrowanych narzędzi, które pozwalają na zbieranie, przetwarzanie, analizę i prezentację danych. W kontekście kancelarii komorniczej, systemy informacyjne są niezbędne do efektywnego zarządzania informacjami dotyczącymi dłużników, wierzycieli, a także przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych.

Systemy usprawniające egzekucję

W ramach obsługi korzystamy z następujących systemów ułatwiających współpracę komornika z wierzycielem, w celu uzyskania potrzebnych informacji na temat dłużnika:

Komornik sądowy Gdańsk

Zakres moich działań

01.

Zabezpieczenie spadków

Gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie.

02.

Roszczenia pieniężne i niepieniężne

Dochodzenie roszczeń majątkowych oraz niemajątkowych z zakresu praw stanu np. ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa.

03.

Poszukiwanie majątku dłużnika

Usługa poszukiwania majątku dłużnika ma na celu wykrycie niestwierdzonych składników majątku i w efekcie możliwie najszybsze zaspokojenie Państwa roszczeń.

Egzekucje komornicze gdańsk

Organy sprawiedliwości

Linki zewnętrzne do portali najważniejszych organów sprawiedliwości w Polsce oraz w Gdańsku. Przejdź do wybranej witryny, klikając w box z prawej strony.

Licytacje komornicze Gdańsk

Ostatnie licytacje

Skontaktuj się

Godziny urzędowania Kancelarii

Kancelaria Komornicza nr XV w Gdańsku czynna jest w godzinach: pn. 11:00-17:00, wt.-czw. 10:00-14:00 oraz pt. 07:30-12:00. Zadzwoń na nr. tel. (+48) 507 223 147 lub skontaktuj się mailowo: gdansk7@komornik.pl

Umów się

Przyjmowanie interesantów

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11:00 – 14:00 w Kancelarii Komorniczej nr XV w Gdańsku, ul. Obrońców Westerplatte 24/2.

Komornik sądowy Gdańsk – kancelaria komornicza w Gdańsk. Zakres działań: zabezpieczenie spadków, roszczenia pieniężne i niepieniężne, poszukiwanie majątku

Zabezpieczenie spadków

Zabezpieczenie spadku przez komornika odnosi się do sytuacji, w której komornik sądowy podejmuje określone działania mające na celu zabezpieczenie majątku spadkowego przed jego rozproszeniem, sprzedażą czy zniszczeniem. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacjach, gdy wierzytelności zmarłego przewyższają wartość spadku lub gdy spadkobiercy nie są w stanie uregulować zobowiązań spadkowych.

W praktyce może to wyglądać następująco:

 1. Zabezpieczenie majątku: Komornik może zabezpieczyć majątek spadkowy, uniemożliwiając jego sprzedaż lub przekazanie do momentu uregulowania wszystkich długów.

 2. Inwentaryzacja majątku: Komornik dokładnie spisuje skład majątku spadkowego, uwzględniając wszelkie nieruchomości, ruchomości, konta bankowe i inne aktywa.

 3. Sprzedaż majątku: Jeżeli długi przewyższają wartość majątku lub spadkobiercy nie są w stanie ich uregulować, komornik może podjąć decyzję o sprzedaży części lub całości majątku w drodze licytacji, by z uzyskanych środków spłacić wierzycieli.

 4. Dystrybucja środków: Po sprzedaży majątku i uregulowaniu długów, ewentualne pozostałe środki są dystrybuowane między spadkobierców.

Zabezpieczenie spadku przez komornika to skomplikowany proces i często stresujący dla spadkobierców. Dlatego w takich sytuacjach warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym.

Roszczenia pieniężne i niepieniężne

Roszczenia to prawo do żądania od kogoś wykonania lub powstrzymania się od pewnych działań. W kontekście prawnym, roszczenia dzielą się zazwyczaj na dwie główne kategorie: pieniężne i niepieniężne.

Roszczenia pieniężne:

 1. Definicja: Są to żądania o zapłatę pewnej sumy pieniędzy, która jest należna żądającemu na podstawie umowy, orzeczenia sądu czy innego tytułu prawnego.
 2. Przykłady: Długi wynikające z umów, odszkodowania za wypadki komunikacyjne, zaległe czynsze, nieuregulowane faktury.

Roszczenia niepieniężne:

 1. Definicja: Są to żądania, które nie dotyczą bezpośrednio zapłaty sumy pieniędzy, ale dotyczą innych form zadośćuczynienia lub spełnienia obowiązku.
 2. Przykłady: Żądanie zaprzestania pewnych działań (np. zaprzestanie hałasowania), żądanie wykonania jakiejś czynności (np. naprawy uszkodzonego przedmiotu), żądanie uznania prawa własności, czy żądania związane z prawami osobistymi (np. ochrona dóbr osobistych, w tym wizerunku, nazwiska).

W praktyce, obie formy roszczeń mają różne ścieżki dochodzenia w sądzie i różne skutki dla strony zobowiązanej. O ile roszczenia pieniężne są stosunkowo proste do określenia i kwantyfikacji, o tyle roszczenia niepieniężne mogą być bardziej skomplikowane, gdyż dotyczą często praw niematerialnych lub sytuacji, które są trudne do oceny w kategoriach finansowych.

Poszukiwanie majątku dłużnika

Poszukiwanie majątku dłużnika to działania podejmowane w celu zidentyfikowania i lokalizacji majątku należącego do osoby, która ma niespłacone długi. Celem tych działań jest umożliwienie wierzycielowi egzekucji należności z tego majątku. Proces ten jest często konieczny, gdy dłużnik ukrywa swoje aktywa lub nie chce dobrowolnie uregulować swoich zobowiązań.

Oto kilka kluczowych aspektów związanych z poszukiwaniem majątku dłużnika:

 1. Działania komornika: W Polsce, po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, komornik sądowy jest uprawniony do podjęcia działań w celu ustalenia składu majątku dłużnika. Może to obejmować wgląd w różne rejestracje publiczne, zapytania w bankach czy wizytacje nieruchomości.

 2. Zgłoszenia przez wierzyciela: Wierzyciel może posiadać istotne informacje na temat majątku dłużnika. W takim przypadku powinien dostarczyć je komornikowi, co może ułatwić proces egzekucji.

 3. Ukrywanie majątku: Niestety, niektórzy dłużnicy podejmują próby ukrywania swojego majątku, aby uniknąć egzekucji. Mogą np. przepisywać nieruchomości na członków rodziny czy zakładać konta bankowe za granicą.

 4. Konsekwencje dla dłużnika: Ukrywanie majątku przed komornikiem lub nieprawdziwe deklarowanie swojego stanu majątkowego może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włączając w to odpowiedzialność karną.

Poszukiwanie majątku dłużnika jest kluczowym elementem procesu egzekucyjnego. Dzięki niemu wierzyciele mają szansę odzyskać swoje należności, nawet w sytuacji, gdy dłużnik stara się unikać płatności.

Egzekucje komornicze Gdańsk – wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez kancelarię komorniczą nr XV

Egzekucje komornicze to procesy prawne, które mają na celu przymusowe wyegzekwowanie od dłużnika spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela.

Wskaźnik do wszczęcia postępowania egzekucyjnego:

 1. Tytuł egzekucyjny: Aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne, wierzyciel musi dysponować odpowiednim tytułem egzekucyjnym. W Polsce jest to najczęściej prawomocne orzeczenie sądu (wyrok, postanowienie), ale może to być również np. notarialne poświadczenie długu.

 2. Klauzula wykonalności: Tytuł egzekucyjny musi być opatrzony klauzulą wykonalności. Jest to formalny zapis potwierdzający, że można przystąpić do przymusowej egzekucji.

 3. Złożenie wniosku: Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne, wierzyciel składa wniosek egzekucyjny do komornika, dołączając do niego tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności.

 4. Wybór komornika: W Polsce wierzyciel ma prawo wyboru komornika. W Gdańsku działa wiele kancelarii komorniczych, więc wierzyciel może wybrać tego, który jego zdaniem będzie najskuteczniejszy.

 5. Przyjęcie wniosku przez komornika: Po złożeniu wniosku, komornik ocenia jego kompletność i zasadność. Jeśli wszystkie formalności zostaną spełnione, komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne.

 6. Działania komornika: Po wszczęciu postępowania, komornik podejmuje szereg działań w celu odnalezienia majątku dłużnika i zaspokojenia wierzyciela. Może to obejmować m.in. zajęcie wynagrodzenia, licytację nieruchomości czy blokadę kont bankowych.

Egzekucje komornicze są skomplikowanym procesem prawnym, w którym kluczową rolę odgrywa komornik. Dlatego jeśli jest się stroną postępowania egzekucyjnego, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą, aby właściwie zrozumieć swoje prawa i obowiązki.

Licytacje komornicze Gdańsk – wierzyciel a dłużnik.

Licytacje komornicze to jedno z narzędzi wykorzystywanych w procesie egzekucyjnym, które mają na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela kosztem majątku dłużnika. W przypadku Gdańska, procedury licytacyjne są podobne do tych obowiązujących w całej Polsce, ale mogą być pewne specyfiki związane z lokalnymi kancelariami komorniczymi.

1. Proces licytacji:

 • Wskaźnik do licytacji: Jeśli dłużnik nie zaspokoi należności wierzyciela w inny sposób, a w jego majątku znajdują się nieruchomości, komornik może podjąć decyzję o przeprowadzeniu licytacji.

 • Ogłoszenie licytacji: Przed przeprowadzeniem licytacji, komornik ogłasza jej termin i miejsce. W Gdańsku ogłoszenia takie można znaleźć na stronach internetowych lokalnych kancelarii komorniczych, w prasie lokalnej czy w miejscach publicznych.

 • Przebieg licytacji: W wyznaczonym dniu i miejscu odbywa się licytacja. Uczestnicy licytacji składają swoje oferty, a nieruchomość jest przyznawana osobie, która złoży najwyższą ofertę.

2. Wierzyciel a dłużnik w procesie licytacji:

 • Prawa wierzyciela: Wierzyciel ma prawo uczestniczyć w licytacji i składać oferty. Jeśli licytacja zakończy się pomyślnie, wierzyciel otrzymuje należne mu środki z kwoty uzyskanej z licytacji.

 • Prawa dłużnika: Dłużnik ma prawo w każdym momencie przed licytacją uregulować swoje zobowiązanie, co powoduje odwołanie licytacji. Ma również prawo uczestniczyć w licytacji jako licytant.

 • Reszta środków: Jeśli kwota uzyskana z licytacji przekroczy sumę długu dłużnika wobec wierzyciela oraz koszty postępowania, reszta środków jest zwracana dłużnikowi.

Licytacje komornicze są ważnym elementem postępowania egzekucyjnego w Gdańsku i w całej Polsce. Umożliwiają one wierzycielom odzyskanie swoich należności, jednocześnie stanowiąc środek presji na dłużnikach, aby ci regulowali swoje zobowiązania. Dlatego zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników ważne jest zrozumienie zasad funkcjonowania licytacji oraz ich praw w tym procesie.

Prawo wyboru komornika działającego przy Sądzie Rejonowym. Określony rewir

W Polsce, wierzyciel ma prawo do wyboru komornika, który przeprowadzi egzekucję na podstawie przedstawionego przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego. Komornik właściwy ,,z góry” prowadzi egzekucję adekwatnie do miejsca zamieszkania dłużnika, ale jeśli wierzyciel chce, może poprzez złożenie pisma ubiegać się o zmianę.Jest to istotny element systemu egzekucyjnego, który wpływa na konkurencyjność i efektywność pracy komorników.

1. Podstawy prawne: Prawo wyboru komornika jest zagwarantowane przez polskie przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę o komornikach sądowych i egzekucji.

2. Jak to działa?

 • Złożenie wniosku: Po uzyskaniu odpowiedniego tytułu egzekucyjnego wierzyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do wybranego przez siebie komornika.

 • Wybór komornika: Wierzyciel może wybrać dowolnego komornika w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania czy siedziby dłużnika czy wierzyciela. Jednakże warto wybierać komornika działającego w okręgu sądu, gdzie znajduje się majątek dłużnika, by przyspieszyć i usprawnić działania egzekucyjne.

 • Ograniczenia: Chociaż wierzyciel ma prawo wyboru komornika, to w pewnych sytuacjach sąd może przydzielić innego komornika, np. gdy wybrany komornik ma zbyt wiele spraw lub gdy istnieją inne ważne przyczyny.

3. Dlaczego prawo wyboru jest ważne?

 • Konkurencyjność: Dzięki możliwości wyboru komornika, komornicy są bardziej zmotywowani do skutecznego i sprawnego działania, by przyciągnąć wierzycieli.

 • Znajomość lokalnych warunków: Wierzyciel może wybrać komornika, który najlepiej zna specyfikę danego regionu, co może przyspieszyć postępowanie egzekucyjne.

 • Komfort współpracy: Wybierając komornika, wierzyciel może kierować się doświadczeniami innych wierzycieli lub własnymi preferencjami co do sposobu komunikacji i prowadzenia sprawy.

W skrócie, prawo wyboru komornika to ważny element systemu egzekucyjnego w Polsce. Umożliwia ono wierzycielom aktywne uczestnictwo w procesie egzekucji i daje im kontrolę nad tym, kto będzie odpowiedzialny za odzyskanie ich należności.

Kiedy może zadziałać sąd apelacyjny?

Sąd apelacyjny w Polsce jest jednym z trzech stopni sądów powszechnych, działając pomiędzy sądami rejonowymi a sądami okręgowymi. Jakie są więc właściwości sądu apelacyjnego w Gdańsku? W odniesieniu do pracy komornika, właściwości sądu apelacyjnego można przedstawić w następujący sposób:

1

Kontrola postępowania:

Sąd apelacyjny, jako instancja wyższa, może badać legalność postępowań prowadzonych przez komorników na wniosek stron, jeśli dotyczą one spraw, które pierwotnie były rozpatrywane w sądach okręgowych.

Rozpatrywanie apelacji:

W przypadku, gdy jedna ze stron nie zgadza się z decyzją sądu okręgowego dotyczącą działania komornika, może ona wnosić apelację do sądu apelacyjnego.

3

Nadzór nad komornikami:

Chociaż bezpośredni nadzór nad działalnością komorników jest sprawowany przez prezesów sądów rejonowych, w pewnych okolicznościach sąd apelacyjny może zajmować się skargami dotyczącymi pracy komorników, zwłaszcza jeśli mają one charakter bardziej skomplikowany lub są związane z szerokim kontekstem prawnym.

4

Interpretacja prawa:

Sądy apelacyjne, wydając orzeczenia, tworzą pewnego rodzaju praktykę i interpretację prawa, która może być istotna dla działań komorników. Działania komornika opierają się na przepisach prawa, a interpretacje sądów apelacyjnych mogą wpływać na sposób, w jaki komornicy rozumieją i stosują te przepisy w praktyce.

W skrócie, sąd apelacyjny ma kluczową rolę w kontroli i nadzorze nad pracą komorników, zwłaszcza w kontekście apelacji i skarg dotyczących działalności komorniczej. Jednak bezpośrednia współpraca pomiędzy komornikami, a sądem apelacyjnym nie jest codziennością, ponieważ komornicy działają przede wszystkim w oparciu o decyzje sądów niższej instancji, czyli sądów rejonowych. 

Skontaktuj się – komornik Gdańsk przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ

Jeśli mają Państwo sprawy do załatwienia w kontekście egzekucji komorniczej na terenie Gdańsk Północ, kluczowe jest, abyście skontaktowali się bezpośrednio z komornikiem sądowym. Komornik działający w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk Północ jest tutaj do Państwa dyspozycji. 

Dlaczego warto się skontaktować?

Kompetencje komornika:

Komornik sądowy posiada uprawnienia do przeprowadzania egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych. Właściwości tego komornika rozciągają się na obszar Gdańsk Północ, co jest zgodne z art. 10 ustawy o komornikach sądowych.

Wsparcie w trudnych sprawach:

Wiele z kwestii związanych z egzekucją może być skomplikowanych. Czy chodzi o opróżnienie pomieszczeń, czy innych kroków w procesie egzekucji, komornik jest tu, aby pomóc.

Ludzie stanowią klucz:

Istotne znaczenie w każdym przypadku stanowią ludzie. Jeśli w grę wchodzi komornik sądowy Gdańsk Północ, w kancelarii tej pracuje wykwalifikowana kadra, która jest w pełni do dyspozycji swoich klientów. 

Wyjątki w sprawach:

Choć większość działań komornika jest regulowana ustawą, zawsze istnieją pewne wyjątki. Dlatego warto być świadomym wszystkich aspektów, w tym tych, które mogą stanowić wyjątek od reguły.

Zgodność z prawem:

Działania komornika opierają się na ustawie o komornikach sądowych. Jeśli masz wątpliwości co do działań komornika, zawsze możesz odnieść się do przepisów tej ustawy czy innych aktów prawnych.

Aby skontaktować się z komornikiem działającym przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, warto odwiedzić naszą kancelarię bezpośrednio, w celu uzyskania dokładnych informacji kontaktowych lub skontaktować się telefonicznie. Jeśli mają Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące swojej sprawy, zapraszamy – komunikacja jest kluczem do jej skutecznego rozwiązania.

Umów się

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy

Przyjmowanie interesantów

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11:00 – 14:00 w Kancelarii Komorniczej nr XV w Gdańsku, ul. Kilińskiego 7/B.

Najczęstsze pytania – sprawdź informacje

Nie, komornik sądowy działa na podstawie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych. Nie ma prawa do działania bez odpowiedniego orzeczenia.

Egzekucję z nieruchomości regulują przepisy o egzekucji z nieruchomości zawarte w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Tak, informacje dotyczące rewiru danego komornika są dostępne publicznie. Każdy komornik działa na terenie swojego rewiru.

Urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami w Gdańsku sprawują sędziowie sądu.

Siedzibę kancelarii komornika działającego w obszarze Gdańsk Północ można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych komorników lub poprzez zapytanie w odpowiednim sądzie.

Komornik sądowy działa na terenie swojego rewiru, więc jeśli dany obszar wchodzi w skład jego rewiru, to tak. W przeciwnym razie potrzebna jest specjalna przesłanka.

Personel kancelarii komornika składa się z komornika, asystentów, sekretarzy oraz innych pracowników odpowiedzialnych za różne aspekty działalności kancelarii.

Tak, komornik ma obowiązek zawiadomić dłużnika o przetargu dotyczącym jego lokali mieszkalnych.

Zasadniczo komornik działa w obrębie swojego rewiru. Wyjątkiem mogą być sprawy z wyboru wierzyciela, ale potrzebne są do tego określone przesłanki.

Zazwyczaj ludzie są informowani o wszelkich działaniach sądu poprzez formalne zawiadomienia sądowe. Jednak mogą oni nie mieć pełnej świadomości o szczegółach postępowania przed otrzymaniem takiego zawiadomienia.