Alina Siemieniuk-Rassmus

Lokalizacja

ul. Kilińskiego 7/B, 80-452 Gdańsk

Kontakt e-mail

gdansk7@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii

Pon: 11:00 – 17:00, Wt-Czw: 10:00 – 14:00,
Pt: 07:30 – 12:00

Wnioski

Wnioski kierowane do komornika, co do zasady, składa się na piśmie. Istnieje też możliwość składania wniosków ustnie do protokołu, jednak wtedy zachodzi konieczność stawiennictwa osobistego lub stawiennictwa pełnomocnika w kancelarii komornika.

Należy pamiętać, aby wniosek wypełnić czytelnie i w miarę możliwości zamieścić w nim jak najwięcej informacji o dłużniku, czyli numer PESEL, NIP lub REGON oraz numer KRS w przypadku osób prawnych. Umożliwi to prawidłową identyfikację dłużnika i przyspieszy bieg postępowania.

Wniosek egzekucyjny składany przez pełnomocnika wierzyciela, musi zawierać oryginał bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Jeśli wierzycielem jest osoba prawna, należy dołączyć dokument wskazujący, kto jest uprawniony do reprezentowania wierzyciela. We wniosku należy wskazać przedmiot postępowania (kwota pieniężna/wydanie przedmiotu) oraz sposoby egzekucji.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć w oryginale tytuł wykonawczy, a do wniosku o wykonanie zabezpieczenia tytuł zabezpieczenia. Do wniosku o spis inwentarza spadku należy załączyć postanowienie sądu nakazujące sporządzenie spisu, bądź wykazać innymi dokumentami interes prawny w sporządzeniu spisu, jeżeli wniosek o spis składany jest bezpośrednio do komornika jeszcze przed wydaniem postanowienia przez sąd.

Wniosek o wszczęcie egzekucji orzeczenia wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) może być złożony tradycyjnie lub drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze e-sądu). W aktualnym stanie prawnym, jeżeli wniosek przesłany drogą elektroniczną został złożony przez pełnomocnika, zachodzi potrzeba przesłania pisemnego pełnomocnictwa tradycyjną pocztą.

Udostępnione formularze są zapisane w formacie PDF. Aby pobrany formularz mógł być uruchomiony, w komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader.

Na tej stronie jest możliwość pobrania najnowszej wersji tego programu.

A cóż istnieje sprawiedliwszego, niż się bronić, cóż piękniejszego, niż nieść pomoc przyjaciołom?

Cyrus II Wielki