Alina Siemieniuk-Rassmus

Lokalizacja

ul. Kilińskiego 7/B, 80-452 Gdańsk

Kontakt e-mail

gdansk7@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii

Pon: 11:00 – 17:00, Wt-Czw: 10:00 – 14:00,
Pt: 07:30 – 12:00

Licytacje komornicze są sposobem spieniężenia majątku ruchomego bądź nieruchomości dłużnika na drodze publicznej sprzedaży w toku postępowania egzekucyjnego. Licytacja odbywa się co do zasady w formie ustnej. Aktualna informacja o licytacjach wyznaczonych przez komornika znajduje się na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl.

INFORMACJE O LICYTACJACH

Wszystkie licytacje podawane są przez komornika do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Przedmioty licytacji można oglądać w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w wysokości jednej dziesiątej (1/10) sumy oszacowania danego przedmiotu, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy komornika. Rękojmię złożoną przez licytanta, który wygrał przetarg zatrzymuje się, pozostałym zaś licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Zwycięzca przetargu, który nie wykonał warunków licytacji, w szczególności co do zapłaty w terminie wylicytowanej ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Osoba przystępująca do licytacji powinna legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie jej tożsamości.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Powyższe nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, w ich przypadku wystarczy zwykła forma pisemna.

Licytantem nie może być ani dłużnik, ani członkowie jego rodziny, a także komornik.

Zobacz listę nadchodzących licytacji komorniczych w Gdańsku