Alina Siemieniuk-Rassmus

Lokalizacja

ul. Obrońców Westerplatte 24/2
80-317 Gdańsk

Kontakt e-mail

gdansk7@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii

Pon: 11:00 – 17:00, Wt-Czw: 10:00 – 14:00,
Pt: 07:30 – 12:00

Właściwość Komornika Sądowego w Gdańsku przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ. Komornik Właściwy dla Miasta Gdańsk

komornik sadowy gdansk

Wymiar sprawiedliwości to system, który jest konieczny dla utrzymania ładu i porządku społecznego. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest komornik sądowy, który jest integralnym elementem sądu rejonowego. W tym artykule przypatrzmy się bliżej roli komornika sądowego, a konkretnie obszarowi właściwości komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ.

Jakie są zasady wyboru komornika sądowego w Gdańsku?

Prawo wyboru komornika

Dokonując wyboru komornika, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu. To oznacza, że zdecydować może, który konkretny komornik sądowy przy sądzie rejonowym będzie prowadził egzekucję. Podstawą do wyboru określonego komornika jest wystąpienie wierzyciela z wnioskiem egzekucyjnym. Wniosek taki powinien zawierać informacje, które umożliwią przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.
Wybór komornika jest ważnym elementem procesu egzekucyjnego, gdyż to od jego doświadczenia i efektywności działania zależą efekty egzekucji.

Wierzyciel może zdecydować się na konkretnego komornika z kilku powodów:
– Zależy mu na szybkim przeprowadzeniu egzekucji. W takim przypadku zdecyduje się na komornika, który ma doświadczenie w przeprowadzaniu egzekucji i jest w stanie szybko i skutecznie zrealizować postępowanie.
– Wierzyciel zna danego komornika, wie jak prowadzi swoje sprawy, docenia jego profesjonalizm, precyzję i skrupulatność.
– Komornik jest znany z efektywnego działania. Wielu wierzycieli decyduje się na tego komornika, który jest znany z tego, że szybko i skutecznie przeprowadza egzekucje.
Wybór komornika przez wierzyciela nie jest decyzją ostateczną. W każdym momencie postępowania, wierzyciel ma prawo zmienić komornika. Wystarczy złożyć wniosek o zmianę komornika. Ponadto, komornik może być zmieniony przez sąd z urzędu, jeżeli stwierdzi, że jest to konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia egzekucji.

Wybór komornika to nie tylko prawo, ale i obowiązek wierzyciela. Jeżeli wierzyciel nie wskaże komornika w swoim wniosku egzekucyjnym, to sąd wybierze komornika z urzędu.
Wybór komornika to istotna kwestia, która ma wpływ na przebieg i efektywność egzekucji. Ważne jest, aby wierzyciel dobrze przemyślał swoją decyzję i wybrał komornika, który jest w stanie skutecznie przeprowadzić egzekucję.

Obszar właściwości komornika sądowego przy sądzie rejonowym

Obszar właściwości komornika sądowego jest ściśle określony. Znajduje się siedziba kancelarii komornika, której działalność obejmuje obszar określony przez sąd rejonowy. Na przykład, w Gdańsk-Północ w Gdańsku, właściwość terenowa komornika obejmuje obszar Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Teren ten zazwyczaj obejmuje kilka powiatów lub miast, ale może zawężać się do określonych dzielnic w dużych aglomeracjach.
Właściwość komornika sądowego do realizacji egzekucji wynika z kilku faktów. Po pierwsze, od miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli dłużnik nie jest mieszkańcem Polski, właściwość określana jest przez miejsce położenia majątku dłużnika. Jeżeli egzekucja dotyczy nieruchomości, decyduje miejsce położenia nieruchomości.

Komornik sądowy ma prawo do podjęcia czynności egzekucyjnej na podstawie tzw. tytułu wykonawczego, to jest np. prawomocnego wyroku sądu, postanowienia sądu, zaświadczenia notarialnego, aktu poświadczającego zasadność wierzytelności itp.
Ponadto, komornik jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw z zakresu egzekucji sądowej, ściągania należności, sporządzania protokołów, wykonywania czynności związanych z postępowaniem egzekucyjnym.
Ważne jest, aby pamiętać, że komornik sądowy może prowadzić postępowanie egzekucyjne tylko na podstawie wydanego przez sąd tytułu wykonawczego oraz klauzuli wykonalności, i tylko na obszarze swojej właściwości. Przekroczenie tych granic jest niezgodne z prawem i może skutkować odpowiedzialnością karną.

Właściwość terytorialna i wierzyciel

Wierzyciel, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, powinien złożyć oświadczenie o wyborze komornika. Obszar właściwości sądu rejonowego, gdzie dług jest egzekwowany, ma znaczenie dla właściwości terytorialnej komornika. Wierzyciel ma prawo wybrać dowolnego komornika w kraju do prowadzenia egzekucji. Z reguły, wybrany komornik powinien prowadzić działania egzekucyjne w obszarze swojej właściwości, czyli na terenie danego sądu rejonowego. Jednak istnieją wyjątki od tej zasady. Komornik może prowadzić egzekucję również poza swoim obszarem właściwości, jeżeli w miejscu zamieszkania dłużnika lub miejsca położenia jego majątku nie ma komornika lub komornik z tego obszaru nie może podjąć egzekucji z uwagi na przekroczenie limitu spraw.

Wierzyciel powinien jednak pamiętać, że wybór komornika z obszaru innego niż miejsce zamieszkania dłużnika lub miejsce położenia majątku dłużnika, może wiązać się z wyższymi kosztami egzekucji. Te dodatkowe koszty wynikają z konieczności pokrycia kosztów dojazdu komornika do miejsca przeprowadzenia czynności egzekucyjnych.
Kwestie związane z wyborem komornika i właściwością terytorialną określa Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Wybór komornika i właściwość terytorialna mogą mieć znaczący wpływ na przebieg i skuteczność egzekucji, dlatego warto skonsultować te kwestie z prawnikiem lub doradcą prawnym.

Komornik Właściwy dla Miasta Gdańsk. Jakie czynności wykonuje komornik sądowy?

Działania komornika sądowego

Komornik sądowy wykonuje szereg czynności związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Zaczyna się to od przyjęcia wniosku egzekucyjnego, poprzez zajęcie majątku dłużnika, aż do jego sprzedaży i przekazania uzyskanych środków wierzycielowi.

1. Przyjęcie wniosku egzekucyjnego – Po otrzymaniu tytułu wykonawczego (np. wyroku sądu, nakazu zapłaty itp.) wierzyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego. Komornik przyjmuje wniosek i sprawdza, czy zawiera wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.
2. Ustalenie majątku dłużnika – Następnym krokiem jest ustalenie majątku dłużnika, który podlega egzekucji. Komornik prowadzi na podstawie dostępnych informacji i zgodnie z przepisami prawa poszukiwanie majątku dłużnika, który może być zająć na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.
3. Zajęcie majątku dłużnika – Po ustaleniu majątku dłużnika, komornik podejmuje decyzję o jego zajęciu. Może to być m.in. nieruchomość, samochód, ruchomości, wynagrodzenie za pracę czy świadczenia z ZUS. Zajęcie majątku jest zwykle dokonywane poprzez usunięcie go z posiadania dłużnika lub zablokowanie konta bankowego.
4. Wyznaczenie terminu licytacji – Po zajęciu majątku komornik wyznacza termin licytacji, czyli publicznej sprzedaży majątku. Licytacja odbywa się w celu sprzedania majątku i uzyskania środków na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.
5. Przeprowadzenie licytacji – Komornik przeprowadza licytację, na której majątek jest sprzedawany najwyższemu oferentowi. Procedura ta jest regulowana przepisami prawa i musi przebiegać w sposób transparentny i uczciwy.
6. Przekazanie środków wierzycielowi – Po sprzedaży majątku komornik przekazuje uzyskane środki wierzycielowi, pomniejszone o koszty postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel ma prawo do pełnej kwoty, która mu przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, ale tylko do wys

Egzekucja przez komornika sądowego

Proces egzekucji jest kluczowym elementem pracy komornika sądowego. Jest to działanie związane z odzyskiwaniem długu na rzecz wierzyciela. Komornik zajmuje nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę czy prawo do świadczeń. Proces ten zaczyna się od wniosku do komornika, który składa wierzyciel. Wniosek taki musi zawierać informacje o długu oraz dowody potwierdzające jego istnienie.

Po otrzymaniu wniosku, komornik ma obowiązek złożyć wezwanie do zapłaty dłużnikowi. Jeśli dłużnik nie zapłaci w określonym terminie, komornik przystępuje do egzekucji środków majątkowych.
Egzekucja może odbywać się w różny sposób, w zależności od typu dóbr dłużnika. W przypadku ruchomości, komornik może zająć mienie i sprzedać je na licytacji komorniczej. Mienie takie może obejmować samochody, biżuterię, sprzęt AGD, czy innego rodzaju przedmioty o wartości użytkowej lub handlowej.

W przypadku nieruchomości, komornik może zająć dom lub mieszkanie dłużnika i wystawić je na licytację. Jeżeli dłużnik jest właścicielem działalności gospodarczej, komornik ma prawo zająć towary lub prawo do dochodów z tej działalności.
Egzekucja dochodów z pracy lub świadczeń dłużnika polega na zablokowaniu pewnej kwoty z pensji czy świadczeń, które dłużnik otrzymuje. Kwota ta jest następnie przekazywana wierzycielowi.

Praca komornika jest ściśle regulowana przez prawo. Musi on przestrzegać określonych procedur i zasad, mając na uwadze ochronę praw obu stron – zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Celem jest odzyskanie długu, ale nie na zasadzie niesprawiedliwej straty dla dłużnika.
W przypadku, gdy dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem lub dochodami, które mogą być przedmiotem egzekucji, proces ten może zostać zawieszony. Zgłasza się to wówczas do sądu, który podejmuje decyzję o dalszych działaniach.

Wypowiedź oświadczenia przez komornika sądowego

W toku postępowania komorniczego, komornik jest upoważniony do składania oświadczeń w imieniu sądu. Oświadczenia te dotyczą zarówno postępowania egzekucyjnego, jak i innych aspektów związanych z egzekucją. Komornik, na mocy przyznanej mu władzy, może informować o przebiegu egzekucji, podejmowanych czynnościach, wysokości zasądzonego długu, kosztach egzekucji, czy zakresie odpowiedzialności dłużnika. W szczególności może to dotyczyć oświadczeń o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, prowadzeniu licytacji, wymierzeniu kosztów postępowania, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, czy złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania układowego.

Jednym z najczęstszych oświadczeń składanych przez komornika jest zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Tego typu oświadczenie ma na celu poinformowanie dłużnika o podjęciu przez komornika czynności egzekucyjnych. W zawiadomieniu tym komornik informuje dłużnika o tytule egzekucyjnym, na podstawie którego podjęte zostały czynności, o wysokości zasądzonego długu oraz o prawach i obowiązkach dłużnika.

Komornik może również składać oświadczenia w trakcie licytacji. Informuje wtedy uczestników licytacji o przebiegu licytacji, o najwyższej ofercie oraz o zakończeniu licytacji.
Oświadczenia komornika sądowego są wiążące zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela. Oznacza to, że obie strony muszą je respektować i zastosować do nich postanowienia wynikające z oświadczenia.
Wypowiedzenie oświadczenia przez komornika sądowego to ważny element postępowania egzekucyjnego. Dlatego też wszystkie strony postępowania powinny być dobrze zorientowane w kwestii możliwości składania przez komornika takich oświadczeń, ich formy oraz konsekwencji.

Jak wyglądają obszary właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ?

Gdańsk-Północ w Gdańsku jako obszar właściwości sądu

Gdańsk-Północ to jedna z dzielnic miasta Gdańsk, która jest obszarem właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Komornicy sądowi działających przy tym sądzie obejmują teren tej dzielnicy. Obszar właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ obejmuje również inne dzielnice miasta, takie jak: Suchanino, Wrzeszcz, Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Brętowo, Matarnia, Osowa, Piecki-Migowo, Ujeścisko-Łostowice, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Orunia-Św. Wojciech-Lipce.

W skład obszaru działania Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ wchodzą również jednostki samorządu terytorialnego, takie jak: Gmina Kolbudy, Gmian Pruszcz Gdański oraz miasto Pruszcz Gdański.
Jest to ważne dla osób, które muszą stawić się przed sądem, wpłacać grzywnę, składać dokumenty sądowe, etc. W zależności od miejsca zamieszkania, to właśnie ten sąd może być właściwy do rozpatrywania ich spraw. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ wykonuje czynności na terenie tej samej jednostki. Listy komorników z danym obszarem działania można zwykle znaleźć na stronie internetowej sądu.

Gdańsk-Południe w Gdańsku jako część obszaru właściwości

Podobnie jak Gdańsk-Północ, Gdańsk-Południe również jest częścią obszaru właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Niemniej jednak, niektóre kancelarie komornicze działające na terenie dzielnicy Gdańsk-Południe należą do obszaru właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe. To oznacza, że osoby mieszkające lub wykonujące swoją działalność na terenie Gdańsk-Południe mogą być podległe pod sąd rejonowy Gdańsk-Południe, choć nie jest to regułą. Obszar właściwości sądu to obszar geograficzny, na którym sąd może wykonywać swoje funkcje, tj. rozpatrywać sprawy i wydawać decyzje.

Konkretną właściwość dla danego sprawy pod względem miejsca określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania karnego. Wiążą się one między innymi z miejscem zamieszkania pozwanego/dopuszczonego lub miejscem, gdzie doszło do zdarzenia będącego przedmiotem sprawy.

Podział na północne i południowe obszary właściwości w Gdańsku ma przede wszystkim na celu ułatwienie i przyśpieszenie pracy sądów poprzez równomierniejsze rozłożenie obciążenia sprawami. Zatem choć Gdańsk-Południe jest w pewnym sensie podzielone na dwie strefy sądowe, to decyzja, jaki sąd będzie właściwy do rozpatrzenia danej sprawy zależy od konkretnych okoliczności.

Pruszcz Gdański, Kolonia, Huta, Góra jako części obszaru właściwości

Obszar właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ rozciąga się dalej na tereny miejscowości Pruszcz Gdański, Kolonia, Huta, Góra. Te obszary są częścią terytorium, które jest obsługiwane przez komorników sądowych pracujących przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ. Komornicy sądowi są odpowiedzialni za egzekwowanie i przestrzeganie orzeczeń sądu w wymienionych obszarach. Osoby mieszkające lub prowadzące biznes na tych terenach, które zostały objęte orzeczeniem sądu, mogą oczekiwać, że komornik sądowy będzie interweniował, jeżeli orzeczenie nie zostanie wykonane.

Komornicy sądowi mogą również przeprowadzać licytacje nieruchomości, które zostały przejęte w wyniku postępowań sądowych, aby zapewnić spłatę długów. Ważne jest, aby osoby mieszkające lub prowadzące biznes na tych terenach zrozumiały rolę komornika sądowego i wiedziały, do kogo zwrócić się w razie potrzeby.
Komornicy sądowi są powoływani do pełnienia swojej roli przez Ministra Sprawiedliwości i są podlegli kuratorowi rejonowemu. Ich praca jest ściśle regulowana przez prawo, aby zapewnić, że są świadczone w sposób sprawiedliwy i uczciwy.

Podsumowanie

Artykuł, który analizujemy, szczegółowo omawia rolę i funkcjonowanie komorników sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. W kontekście właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, ważne jest zrozumienie, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości tego sądu, obejmujący między innymi takie miejscowości jak Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, a także Mokry Dwór i Mickiewicz. Przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio w tych obszarach, zgodnie z 3 Ustawy o Komornikach, które regulują działania komorników.

W artykule podkreślono, że w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku i sądu rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, komornicy sądowi operują na podstawie „1 do nr” i „10 ust”, które określają szczegółowe procedury egzekucji. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, do którego należą również miejscowości takie jak Jana Pawła II, Żwirki i Wigury, Nowa Wieś Przywidzka oraz Śródmieście, działania komorników są regulowane przez te same przepisy.

W wyjątkiem spraw dotyczących egzekucji, w miejscowościach takich jak Cedry Małe, Długie Pole, Buszkowy Górne, Jankowo Gdańskie, Lublewo Gdańskie, Dziewięć Włók, Huta Dolna, Marszewska Góra, Marszewska Kolonia, Piekło Górne, Stara Huta, Krzywe Koło, Graniczna Wieś, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Trąbki Małe, Zła Wieś, BP, Trzcinisko, Kiezmark, Leszkowy oraz Ostróżki, komorniczym jest obszar właściwości sądu, który jest ściśle określony przez prawo.

Podsumowując, artykuł dostarcza szczegółowych informacji na temat roli komornika sądowego, z naciskiem na ich działania w ramach właściwości Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Rejonowego w Gdańsku, z uwzględnieniem wszystkich wymienionych lokalizacji i przepisów prawnych.